Blush Bridal Hair Vine, JUNIPER

$64.00 $80.00

Ribbon color
ivory
cream
cream blush